Cursuri

Departamentul de Teatru: descrieri discipline 

 

Licență 

 

Istoria regiei românești de teatru 

Cursul își propune familiarizarea studentului cu conceptele cheie ale artei teatrului în România secolului XX, cu evoluţia artei regizorale în funcţie de estetici şi stilistici diverse (de la avangardă la reteatralizare), cu dezbaterile de idei cu privire la structura  spectacolului de teatru, la scenografie, relaţia acestuia cu publicurile şi comunicarea dintre discursul teatral şi alte arte. Ca obiectiv central, el are educare capacităţilor de analiză şi interpretare ale studentului, fundamentate pe evoluția regiei, de la Paul Gusti la Ion Aurel Maican, De la Ion Sava la Liviu Ciulei. În acest scop e utilizată o bibliografie riguroasă, se organizează dezbateri bazate pe proiectele personale de cercetare istorică ale studenților și e folosit un bogat material ilustrativ.  

 

Istoria teatrului universal și românesc 

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă, în ordine cronologică, evoluția teatrului românesc de la origini până la Primul Război Mondial (semestrul I) și de la Primul Război Mondial până în primii ani de după Revoluția din 1989 (semestrul II). Fenomenul teatral e raportat permanent la contextul istoric și cultural care l-a generat. Sunt luate în discuție momente importante din istoria teatrului românesc, tendințele generale, precum și evenimente mai mărunte, cu o atenție sporită acordată unor personalități ale scenei sau ale dramaturgiei autohtone. În cadrul seminarului primează analiza aplicată pe texte dramatice reprezentative sau pe articole programatice.  

 

Istoria teatrului universal și românesc  

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă viața și opera lui I. L. Caragiale, cu accent pe opera dramaturgică și pe concepția despre teatru a autorului, introducându-l pe student și în spectacologia caragialiană (adică în istoricul marilor montări pe texte de Caragiale, începând din contemporaneitatea dramaturgului până în zilele noastre). Sunt discutate teoriile lui Caragiale despre raportul dintre literatură și teatru, despre actor și spectacol, arta sa comică sau activitatea lui de reformator al instituției teatrale românești. În cadrul seminarului primează analiza textelor dramatice și în proză ale lui I.L. Caragiale, precum și a unor mostre de receptare critică a operei sale.  

 

Scriitură dramaturgică 

Cursul de Scriitură dramaturgică dedicat studenților aflați în anul trei de studiu se concentrează pe familiarizarea acestora cu tehnici și practici noi de dramaturgie, utilizate în majoritatea companiilor de teatru contemporan din țară și din străinătate. Cursul pune accentul pe modalități de construcție ale scenariilor de teatru documentar (de la analiza materialului brut, la extragerea subiectului și expunerea lui cu ajutorul „filtrului” dramaturgic). De asemenea, o altă parte importantă a cursului o constituie construcția și elaborarea monodramei.  

 

Semiotica si stilistica teatrului 

Cursul își propune familiarizarea studentului cu conceptele fundamentale ale gândirii comunicaţionale, semiotice dar și cu pragmatica actului teatral. Obiectivul său principal e reprezentat de educarea unei viziuni structurale asupra actului teatral, ca şi a capacităţii specifice, profesioniste, de analiză şi interpretare a discursurilor spectacologice, utilizând un aparat coerent de natură semiologică. Cursul încurajează dezbaterea liberă, atât pe baza unei bibliografii de specialitate cât și utilizând fragmente de spectacole ce sunt supuse analizei.  

El ajută la dezvoltarea limbajului critic şi creativităţii stilistice în domeniul scriiturii și mai ales regiei și criticii de teatru. Nu în ultimul rând, are ca țintă implicită educarea şi dezvoltarea atenţiei, memoriei vizuale complexe, capacităţilor de lucru în echipă, rafinarea gustului estetic. 

 

Teoria dramei 

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă marile teorii despre tragedie, comedie și dramă, urmărind în mod special evoluția acestei ultime forme de la etapa începuturilor (adică din Antichitate) până la momentul său de apogeu (reprezentat de drama ibseniană), iar, apoi, la intrarea sa în criză (ilustrată de dramaturgi precum L. Pirandello, B. Brecht, etc.) și, în cele din urmă, în faza de disoluție (teatrul absurdului). Sunt luate în discuție noțiuni de tipul „piesă sintetică”, „piesă analitică”, „dramă prospectivă”, „dramă absolută”, „teatru epic” etc. Conceptele sunt de cele mai multe ori introduse cu ajutorul unor texte dramatice ilustrative, din cele care compun canonul dramaturgiei occidentale. La seminar primează analiza pe text dramatic sau teoretic.  

 

Antropologie teatrală  

Prof. Laura Pavel 

Curmăreşte dezvoltarea capacităţii studenţilor de la Teatrologie şi Regie de a înţelege interdependenţa dintre teatru şi antropologia culturală, pentru a putea aborda  antropologic fenomenul teatral, creaţia şi cercetarea teatrală. Reperele diacronice ale antropologiei teatrale sunt dezbătute pornind de la distincţia formulată de Artaud între teatru oriental şi teatru occidental, la fascinaţia pentru cultura originilor, pentru alteritate culturală, până la diferenţele între ritual, spectacol cu miză estetică şi performance art (Richard Schechner) şi la principiile „transculturale” ale antropologiei teatrale a lui Eugenio Barba, ajungând pâna la psihodrama moreniană şi la teatrul forum al lui Augusto Boal. 

 

Teatru şi modernitate 

Prof. Laura Pavel 

Cursul urmăreşte dobândirea de către studenţii la Actorie, Regie şi Teatrologie a unor cunoştinţe fundamentale de istorie a teatrului modern, precum şi dezvoltarea capacităţii lor de a instrumentaliza concepte teoretice şi de estetica artei în analiza unor creaţii avangardiste (expresioniste, futuriste, Dada, suprarealiste), a textelor teatrului existenţialist şi ale teatrului absurdului. Studentul va putea înţelege şi analiza dialogul inter-arte, ca şi corelaţiile dintre abordarea estetică a artelor spectacolului şi abordările extraestetice, în funcţie de diversele contexte socio-istorice specifice modernităţii.  

 

Istoria Artei 

Cursul oferă o introducere în studiul istoriei artei din perspectiva unei abordări sintetice. Se pune accentul pe detectarea şi însuşirea elementelor de expresie din domeniul vizualului cu aplicabilitate imediată în teatru. Studiul istoriei artelor, bazat preponderent pe interactivitate și pe analize practice, urmăreşte dobândirea cunoştinţelor elementare de analiză a limbajului specific artelor vizuale, cu accent pe studierea şi depistarea limitelor artei din Antichitate pînă în contemporaneitate. Studierea limbajului artelor vizuale este esențială în apropierea sa de universul vizual al teatrului.  

 

Scenografie și costum 

Suita de cursuri și seminarii urmărește inițierea sudentului în arta scenografiei, iar prin componeta sa ce include și noțiuni de bază ale costumului de teatru, se conturează ideea de alcătuire plastic-vizuală a spectacolului de teatru. Pornind de la analize conceptuale, prin propuneri practice și materiale teoretice, dar și prin analize tehnice ale propunerilor scenografice, studentul dobândește competențele necesare montării temelor în cheie contemporană solicitate la clasa de regie. Un alt aspect urmărit este pregătirea viitorului absolvent pentru întâlnirea cu eventualii scenografi cu care va lucra în viitor. 

 

Scenotehnică 

Scopul cursului de scenotehnică este să iniţieze studentul (în paralel cu studiul scenografiei) atât în mecanismele primare ale funcţionării teatrului ca artă, cît şi în tehnica de scenă. Accentul se pune pe felul cum funcţionează o scenă de teatru ca mecanism prin aprofundarea matrerialelor teoretice, dar mai ales, prin vizite repetate pe în spațiile la care avem acces. Introducerea în mecanismul tehnic secret al scenei este un mecanism de bază în construcţia limbajului vizual al spectacolului de teatru. 

 

Atelier de creație regizorală 

asist. Radu Teampău 

Cursul își propune examinarea unui set de teorii și concepte de bază specifice narațiunii regizorale în vederea folosirii lor practice în proiecte de semestru. Atelierul se concentrează pe dobândirea abilității de a folosi tehnici specifice dialogului dramatic, acțiunii scenice, conflictului dramatic, impostării de rol, secvențialității scenice. Studentul va dobândi abilitatea de a aplica elemente analitice și sintetice în proiectarea structurii spectaculare și a interpretării de rol din punctul de vedere al regizorului și actorului. 

 

Managementul proiectelor regizorale 

asist. Radu Teampău 

Cursul își propune examinarea unui set de tehnici specifice elaborării unui proiect regizoral prin apel la analiză critică și sinteză intuitivă. Atât, partea conceptuală, selectarea și utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor de bază specifice managementului artistic, cât și partea practică, contribuie la sporirea cunoștințelor necesare într-un demers regizoral de articulare a unui produs spectacular axat pe un proiect regizoral solid și atractiv conceput.  

 

Arta actorului: Tehnici și metode în arta actorului 

Prof. Miriam Cuibus 

Cursul este centrat, în principal, pe aspecte ale postmodernismului și postdramaticului în arta actorului. Se urmărește însușirea unor tehnici și procedee ale postmodernismului fundamentat pe ideea unei realității ca amalgam de interpretări și ficțiuni: reinterpretare, deconstrucție, denudarea procedeelor artistice. Se urmărește însușirea unei stilistici interpretative contemporane pe traseul de la actorul dilatat la actorul postdramatic. Se preconizează dezvoltarea unui imaginar activ și teatral, dezvoltarea capacităților creatoare ale actorului în contemporaneitate în acord cu perspectivele teatrului postdramatic. Din această perspectivă, căutăm însușirea unor tehnici actoricești ce decurg din impactul formelor teatrale cu alte forme ale spectacolului, așa numitele forme orfeline (G. Banu); teatru-dans, contact-improvisation, teatru-sport, performance și artele vizuale/ tehnici media. Se vor aprofunda unele tehnici aparținând poeticilor poststanislavskiene abordate anterior (V. Meyerhold, M. Chekhov, Grotowski etc.) și se vor dezvolta noi metode și poetici (T. Kantor, E. Barba, T. Suzuki, P. Brook, R. Laban etc.), în cadrul cărora se are în vedere abordarea ritmurilor alternative ale identificării și distanțării în spectacologia contemporană.  

 

Colaborare regizor-actor (3) 

Cosmin Matei 

Cursul își propune să analizeze relația regizor-actor cu teatrul codificat, cu elemente de construcție ale unui cod teatral, printr-o serie de exerciții analitice și practice în contextul studierii tragediei antice. Disciplina Colaborare Regizor-Actor 3 facilitează studenților posibilitatea de a configura obiective specifice organizării repetițiilor de teatru, prin folosirea unui vocabular comun de specialitate, pentru construcția unei comunicări eficiente și productive în vederea realizării spectacolului-examen.  

 

Colaborare regizor-actor (5)  

Olivia Grecea 

Cursul propune exerciții practice prin care studenții să internalizeze lucrul cu improvizația, indicațiile regizorale și feedbackul în dublu sens (dinspre studentul-regizor înspre studentul-actor și viceversa) în construcția momentelor scenice. Cursul practic urmărește dezvoltarea personalităților creatoare ale studenților actori și regizori în jurul conceptului regizoral. 

 

Regie de teatru (1)  

Olivia Grecea 

Cursul dezvoltă capacitatea studenților-regizori de a corela instrumente, concepte și cunoștințe teoretice cu teme practice, prin vizionări, conspecte și dezbateri plecând de la bibliografia de specialitate și proiecte practice orientate pe realizarea examenului de semestru. 

 

Teatru psihologic 

Cursul este centrat pe dezvoltarea capacității de investigare și analiză psihologică a personajului teatral în complexul relațional literar-dramatic și scenic, pe sondarea zonelor profunde a vieții psihice a personajului (umbra jungiană); se evidențiază energia și forța psihică a personajului, câmpul strategic al personajelor, funcția personajului în construcția dramatică, personajul în contemporaneitate. Se urmărește construcția personajului în cadrul referențial al conceptului și viziunii regizoral-scenografice, precum și evoluția  personajului în cadrul spectacolului (perspective, scopuri, obiective; momente de criză, dileme, schimbare). Cursul problematizează forța de asimilare a fantasmei, a modelului, a ,,ființei de hârtie”, urmărind traseul de la personajul literar la personajul scenic, concepția de interpretare, viziunea  personală asupra personajului. Se urmărește dezvoltarea calităților de claritate, armonie, contrapunct, în construcția psihologică a personajului; dezvoltarea supleței psiho-fizice; calitatea intuiției și spontaneității; calitatea și necesitatea documentării. Se insistă pe însușirea procedeelor tehnice clasice (monolog interior, subtext, supratext), pe dezvoltarea  unor tehnici de abordare și construcție a personajului: partitura și sub-partitura în dramaturgia actorului (Eugenio Barba), Gestul Psihologic (Michael Chekhov), étude stanislavskian, analiza de acțiune, tehnica ,,pragurilor” (David Esrig), a scopului/obiectivului/țintei (Declan  Donnellan, Robert Cohen, Ivana Chubbuck). 

 

Producție teatrală 

Lect. Cătălin Codreanu 

Din perspectiva înnoitei paradigme actor-artist, cursul este focusat pe dezvoltarea capacităților creatoare ale actorului în elaborarea și interpretarea unui personaj în cadrul unui spectacol, pe dezvoltarea responsabilității actului artistic și consolidarea identității profesionale. Cursul evidențiază importanța stăpânirii și folosirii judicioase a legilor compoziției, a dinamicii, a dezvoltării mijloacelor interpretative, a unei stilistici interpretative adecvate, a calității prezenței vii și creative,  hic et nunc. Se insistă pe cultivarea stării creative, a stării la sympathie professionnelle (Jacques Copeau) în echipa teatrală. Se pledează pentru dezvoltarea conștiinței ludice, a atitudinii profesioniste în pregătirea și susținerea performanței, a respectării codului deontologic în cadrul trupei teatrale, a respectării partiturii și sub-partiturii, precum și menținerea vie și creativă a acestora în cadrul reprezentațiilor.  

 

Analiza procesului scenic 

Conf. Filip Odangiu 

Cursul facilitează înțelegerea și analiza textelor de teatru; participarea activă la interpretarea proiectului artistic; realizarea unor cercetări personale în diferite materialele textuale. Ajută studentul să înțeleagă, să analizeze și să-și descrie propria performanță. Își poate autoevalua munca în repetiții și spectacole. 

 

Arta actorului: limbaj teatral nonverbal  

Conf. Filip Odangiu 

Cursul asigură trecerea de la comportamentul și obișnuițele existenței/condiției cotidiene la cele extracotidiene, în repetiție și spectacol. Studentul învață să reconsidere principalele elemente ale comportamentului său fizic: postură, mers, respirație, nivele de energie ale expresiei. Se stimulează un proces de auto-revelaţie, mergând până în adâncul subconştientului, canalizând apoi această stimulare pentu a obţine reacţia dorită în sens artistic. Alte aspecte abordate: relația corpului cu mediul, mecanismele atenționale; asimilarea și folosirea canalelor nonverbale și paraverbale ale comunicării în actul  artistic. 

 

Improvizaţie scenică  

Conf. Filip Odangiu 

Cursul asigură înţelegerea şi aplicarea principiilor improvizației ca fundament al interpretării actoricești. Dezvoltă „mușchiului imaginației‟ ca factor esențial al relației de echivalență între creativitate și capacitatea improvizatorie, învață studentul utilizarea relației „ofertă – contraofertă‟ improvizațională în dialogul creator scenic cu sine însuși și cu partenerii de scenă și cu mediul.  

 

Studiul cuvântului în arta actorului  

Conf. Filip Odangiu 

Cursul permite extinderea ambitusului instrumentului actoricesc prin controlul și inventivitatea expresiei verbale. Se îmbunătățește tehnica vocal-verbală câștigând: inventivitate, inteligenţa expresiei vocale,  maleabilitate, culori, nuanţe, energia cuvântului. Se dezvoltă simţul dramatic – capacitatea de a identifica/ exploata situaţia/acţiunea dramatică într-un text; se dezvoltă simţul întregului: început – final, răsturnare de situaţie.   

 

Arta Actorului: studiu de mască şi caracter  

Conf. Filip Odangiu 

Conduce studentul spre conștientizarea propriului corp și a figurii proprii ca mască – interfață socială. Învață studentul să înțeleagă și să aplice conceptele dihotomice de față socială – față privată, mască – contramască, statut natural – statut social dar și noțiunile: mască neutră, mască a acțiunii, comportament ca mască, mască-text, tehnica vectorilor contrari, compoziție corporală și vocală. Studiază, construiește și interpretează  cu măști de caracter. Învață codurile măștilor de caracter din commedia dell arte. Deprinde arta construirii de măști în tehnica papier-mache și alte tehnici. Dobândește o etică profesională și totodată o știință a colaborării creative în cadrul unui grup teatral pe modelul trupelor de comedianți din Renaștere. Dezvoltă știința, capacităţile psiho-motorii necesare încorporării personajelor în teatrul fizic și teatrul cu mască și învață să le aplice apoi în teatrul fără mască.      

 

Arta actorului: elaborarea personajului teatral  

Conf. Filip Odangiu 

Cursul abordează teoretic și practic și problematica complexă și relațiile dintre conceptele   personaj-rol-identitate. Dezvoltă capacităţile psihofizice și vocale necesare încorporării personajelor. Permite însuşirea tehnicilor şi procedeelor specifice de elaborare a personajului teatral prin metodologii de tip „outside-inside“ (V. Meyerhold,  Bertolt Brecht, Viewpoints etc.) şi „inside-outside“ (K.S. Stanislawski, Stella Adler etc.). Învață studentul să ia în considerare și să folosească costumul și obiectul de recuzită ca prelungiri revelatoare ale personajului. Extinde capacitatea de a rosti replica teatrală prin îmbunătăţirea capacităţii de coordonare fizică şi de scindare a atenţiei pe părţi corporale separate, supleţea expresiei psiho-fizică, promptitudinea şi spontaneitatea  reacţiei, capacitatea de adaptare la o  situaţie neprevăzută, trecerea bruscă de la o stare la alta, de la o situaţie la alta.  

 

Arta actorului. Teatru psihologic 

Conf. Filip Odangiu 

Cursul descrie, analizează și aplică teoriile, conceptele de bază specifice interpretării în estetica teatrului psihologic pe traseul teoretic jalonat de poeticile și sistemele de antrenament al următorilor autori:  K.S. Stanslavski – Stella Sadler –Sanford Mesner – Eric Morris- Declan Donnellan. Cunoaște  și utilizează elementelor de construcție a unui rol în teatru psihologic: motivație, intenție, situație, supra-obiectiv, circumstanțe, dihotomia corp expresiv– corp interior (inner body). Dobândește tehnici diferite de gestionarea emoției scenice. Construiește fișa biografică și comportamentală a unui personaj. Cunoaște și aplică principiile verosimilității în interpretare. 

 

Tehnici si metode in arta actorului  

Conf. Filip Odangiu 

Cursul face diferența conceptual și practic între diferite registre /stiluri de joc din sec. XX. Cunoaște și aplică tehnica gestului psihologic la Michael Cehov. Înțelege și aplică ideea de acţiune fizică „justă“ în cadrul  esteticii pragmatice în teatru (David Mammet).Cunoaște și folosește în practica scenică conceptele și procedurile din Viewpoints (Anne Bogart și Tina Landau). Recunoaște și poate interpreta pe scenă roluri în spectacole bazate de stiluri de joc și poetici diferite. Învață să conceapă, să construiască și să interpreteze un spectacol de tip one-man show.  

 

Improvizația scenică 

Cursul vizează corelația dintre joc și artă. Jocul ca instrument de dezvoltare a imaginației creatoare și a spontaneității. Dezvoltarea libertății creatoare prin jocuri teatrale, dezvoltarea unei psihologii ludice de joc; a fii alert și pregătit – disponibil să-ți imagie. Exersarea și experimentarea tandemului corp-imaginație, dezvoltarea sentimentului de disponibilitate, relația dintre limbajul verbal, text și limbajul nonverbal, dobândirea organicității în cadrul improvizațiilor, control si concentre. Cunoasterea legilor improvizației: tema, acțiunea scenică, contraacțiunea și reacțiunea, conflictul, punctul culminant, accidentul,  ritmul şi dinamica, starea. Folosirea noțiunilor: de „dacă”, „situații propuse”, cine, unde, de ce și pentru ce?  Crearea și justificarea continuă a acțiunii interioare și fizice, completarea și dezvoltarea presupunerii, scopul/obiectivul acțiunii. Înlăturarea tuturor blocajelor psihice și fizice care paralizează  imaginația și spontaneitatea, și dobândirea capacității de a improviza liber în cadrul grupului și în public. 

 

Machiaj scenic 

Camelia Curuțiu-Zoicaș 

Cursul vizează cunoașterea diferitelor măști faciale și crearea prin culori/machiaj a tipului personajului scenic. Rolul și importanța machiajului corector în arta scenică, dobândirea cunoștințelor practice de machiaj, pentru elaborarea personală a diferitelor măștilor: machiajul, componentă importantă în elaborarea și definitivarea personajului scenic; tehnica prin care un actor reușește să-și transforme chipul, să-l remodeleze în funcție de nevoile scenografice și regizorale, tehnica prin care un actor reusește să sublinieze anumite trăsături ale personajului, prin umbre, lumină și culoare, capacitatea acestuia de a evidenția prin desen o gamă largă de sentimente omenești și de psihologii umane. 

 

Educația expresiei vocale (canto)  

Luminița Milea 

Cursul urmărește antrenamentul vocal al studentului, dezvoltarea aptitudinilor vocale individualizate și familiarizarea cu noțiunile de bază dedicate artei cântului profesionist.În cadrul cursului studentul explorează diferite genuri muzicale, adaptându-le corespunzător la cerințele rolurilor interpretate.Totodată, studentul învață să opereze cu diferite tehnici vocale în scopul maximizării performanțelor artistice, fără a-și compromite aparatul vocal. 

 

Strategii ale creației scenice   

Conștientizează pluralitatea surselor creației, dobândește strategii de pregătire a propriului instrumentului expresiv, a spațiului de lucru, învață să dezvolte un climat de lucru propice creației. Recunoaște obstacolele și oportunitățile exprimării de sine. Gestionează eficient vocile critice interioare, descoperă sursele convingerile limitative și tehnicile de anihilare ale actora. Învață să gestioneze blocajul creativ, prin reconsiderarea funcției sale în dinamica muncii artistice, puterea limitelor și a greșelilor, principiile de organizare ale Formei artistice, redefinirea conceptului de Prezență. Învață și aplică strategii ale creativității aplicabile în medii și contexte artistice diferite dar și în plan existențial.  

 

Educația expresiei corporale (1)/ Body language (1) 

Cursul își propune extinderea progresivă a valorilor expresiv-corporale (body-mind-voice). În practica antrenamentelor corporale studentul va putea dezvolta armonios relația cu propriul corp aflat în strânsă legătură cu binomul spațiu-timp.  

 

Educația expresiei corporale (2)/ Body language (2) 

Cursul se va axa pe dezvoltarea maleabilității, forței, rezistenței și a energiei motrice ale studentului practicant prin intermediul tehnicii Viewpoints. 

 

Educația expresiei corporale (3)/ Body language (3)  

Cursul își propune îmbunătățirea calităților psiho-fizice a studentului practicant cu ajutorul elementelor specifice teatrului fizic: echilibru (corporal), memoria performativă, flow, ritm, durată, proximitate, arhitectură, spațiu, relație corp-obiect, emoție etc.  

 

Educația expresiei corporale (4)/ Body language (4)  

Cursul se va concentra pe folosirea tehnicilor corporale în construcția personajului teatral. În realizarea construcției personajului teatral încorporarea lui (embodiment) va putea fi susținută de tehnicile asimilate anterior. 

 

Educația expresiei corporale (5)/ Body language (5)  

În cadrul cursului studentul practicant va putea studia elemente de compoziție coregrafică și modalitățile de aplicare a acestora în actul teatral și/sau cel performativ. 

 

Educația expresiei corporale (6)/ Body language (6)  

Cursul își propune aprofundarea tehnicilor Viewpoints, Gaga Movement, Flying Low Technique, CI pentru ca studentul practicant să poată accesa și exersa diverse nivele ale metamorfozelor corporale în relație cu partenerii de scenă, cu publicul și cu întreaga echipă de producție. 

 


 

Discipline opționale 

 

Lupte scenice acrobație (Opțional 1) 

Lect. Cătălin Codreanu 

Relevând legătura minte-corp, cursul are ca scop general conștientizarea și raționalizarea mișcării, orientarea rapidă și justă în spațiu, organizarea spațiului de joc, precum și îmbunătățirea motricității generale. Se urmărește dezvoltarea calităților corporale de maleabilitate, suplețe, forță, rezistență, energie, motricitate, elasticitate, echilibru, coordonare, dar și  exersarea memoriei corporale prin repetiție. Studiile și antrenamentele dezvoltă capacitatea de reacție promptă și precisă la stimuli concreți sau imaginari. Cursul se focusează pe însușirea și exersarea elementelor de bază din biomecanica și plastika meyerholdiană (oktaz, possyl, stoika, tormaz, dactil, rakurz), a principalelor études-uri meyerholdiene, pe realizarea cascadelor acrobatice în commedia dellʼarte sau a exprimării conflictului dramatic prin scene de luptă. 

 

Lupte scenice – scrimă (Opțional 2) 

Lect. Cătălin Codreanu 

Cursul este centrat pe dezvoltarea conștientizării corpului pregătit pentru scenă și pe aprofundarea tehnicilor de luptă scenică. Scopul cursului este însușirea elementelor fundamentale ale scrimei scenice (postură, poziția în gardă, priza pe armă, deplasări; schimbarea poziției în gardă, fleșa, fandarea, combinații de deplasări; poziția de primă, secondă, terță, cvartă, cvintă/cvintă întoarsă, sixtă, septimă, octavă; tipuri de atac și apărare în funcție de distanță, tipuri de parade, evitări, eschive etc.). În subsidiar, se urmărește aprofundarea abilității de concepere a coregrafiei secvenței de luptă scenică și a secvenței de scrimă scenică,  abilitatea de a coordona textul unei scene dramatice cu elemente de luptă sau scrimă scenică. 

 

Arta spectacolului de marionete (Optional 4)  

Conf. Filip Odangiu 

Cunoaște istoria, principiile și estetica  teatrului de animație și de păpuși. Asimilează diferențele între diferitele sisteme de construcție ale păpușilor. Construiește și interpretează spectacole în tehnicile bibabo, wayang, bunraku (cabinet negru), teatru de umbre, teatru de hârtie, marionete simple etc. Dobândește tehnica vectorilor contrari și ale compoziției vocale.  Recunoaște asemănările și deosebirile între condițiile și mijloacele de creație ale animatorului/păpușarului vs cele ale actorului în teatrul dramatic.  

 


Teatrologie 

 

Istoria teatrului universal și românesc 

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă, în ordine cronologică, evoluția teatrului românesc de la origini până la Primul Război Mondial (semestrul I) și de la Primul Război Mondial până în primii ani de după Revoluția din 1989 (semestrul II). Fenomenul teatral e raportat permanent la contextul istoric și cultural care l-a generat. Sunt luate în discuție momente importante din istoria teatrului românesc, tendințele generale, precum și evenimente mai mărunte, cu o atenție sporită acordată unor personalități ale scenei sau ale dramaturgiei autohtone. În cadrul seminarului primează analiza aplicată pe texte dramatice reprezentative sau pe articole programatice.

Istoria teatrului universal și românesc  

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă viața și opera lui I. L. Caragiale, cu accent pe opera dramaturgică și pe concepția despre teatru a autorului, introducându-l pe student și în spectacologia caragialiană (adică în istoricul marilor montări pe texte de Caragiale, începând din contemporaneitatea dramaturgului până în zilele noastre). Sunt discutate teoriile lui Caragiale despre raportul dintre literatură și teatru, despre actor și spectacol, arta sa comică sau activitatea lui de reformator al instituției teatrale românești. În cadrul seminarului primează analiza textelor dramatice și în proză ale lui I.L. Caragiale, precum și a unor mostre de receptare critică a operei sale.

Teoria dramei 

Conf. univ. Dr.  Anca Hațiegan

Cursul prezintă marile teorii despre tragedie, comedie și dramă, urmărind în mod special evoluția acestei ultime forme de la etapa începuturilor (adică din Antichitate) până la momentul său de apogeu (reprezentat de drama ibseniană), iar, apoi, la intrarea sa în criză (ilustrată de dramaturgi precum L. Pirandello, B. Brecht, etc.) și, în cele din urmă, în faza de disoluție (teatrul absurdului). Sunt luate în discuție noțiuni de tipul „piesă sintetică”, „piesă analitică”, „dramă prospectivă”, „dramă absolută”, „teatru epic” etc. Conceptele sunt de cele mai multe ori introduse cu ajutorul unor texte dramatice ilustrative, din cele care compun canonul dramaturgiei occidentale. La seminar primează analiza pe text dramatic sau teoretic.

 

 

Limbaj teatral non-verbal  

Cursul de Limbaj teatral non-verbal pentru specializarea Teatrologie se concentrează pe dezvoltarea unor abilități de bază ale studentului, necesare înțelegerii în profunzime a procesului scenic și a meseriei dramaturgului. În urma parcurgerii acestui curs practic, studenții vor avea capacitatea de a utiliza în mod corect elemente de limbaj non-verbal într-o situație scenică, înțeleasă ca nucleu în construcția unei producții teatrale. De asemenea, ei se vor familiariza cu tehnici și metode ale artei actorului, precum și cu posibilitatea de a lucra în echipă.  

  

Limbă și stil în mass-media 

Lect. Mihai Pedestru 

Cursul este un laborator de scriere, în cadrul căruia ne propunem familiarizarea studenților cu stilul publicistic, corectarea unor eventuale probleme de limbă, dar și experimentarea diferitelor abordări, tipuri și stiluri de scriitură nonficțională. Exercițiile propuse, de descriere (de spații, obiecte, persoane, acțiuni), de rescriere (în stilistici și din unghiuri de abordare diferite) și de compoziție converg înspre conștientizarea și antrenarea stilului propriu al studentului.  

 

Genuri Jurnalistice 

Lect. Mihai Pedestru 

Cursul își propune familiarizarea studenților cu principalele genuri jurnalistice de informare întâlnite în presa culturală (știrea, relatarea, sinteza, interviul, reportajul), dar și în cea generalistă. Îmbinând abordările teoretice cu practica de teren și cu exerciții specifice de scriitură, cursul vizează construcția unei temelii solide și coerente pentru o posibilă carieră publicistică a studenților teatrologi. 

 

Cronică și analiză de spectacol  

Lect. Mihai Pedestru 

Îmbinând teoria cu practica de analiză și scriitură, cursul își propune să familiarizeze studenții cu principalele abordări posibile ale cronicii dramatice și să-i ajute să-și dezvolte un instrumentar descriptiv și analitic solid. Fără a impune stilistici, estetici sau ideologii critice, cursul le oferă studenților teatrologi un cadru dinamic în care să își dezvolte competențele și aptitudinile de cronicari, precum și să își găsească și antreneze propria voce critică. 

 

Teoria și practica mass-media 

Lect. Mihai Pedestru 

Cursul își propune familiarizarea studenților cu modul de funcționare și particularitățile principalelor sisteme mass-media, cu cele mai relevante teorii despre funcțiile acestora în societate și să investigheze efectele, impactul și interacțiunile dintre mass-media și individ. Studenții vor învăța să-și adapteze materialele jurnalistice pentru medii diferite (radio, tv, online), să deruleze monitorizări de presă și să desfășoare investigații complexe asupra consumului media. 

 

Jurnalism cultural narativ 

Lect. Mihai Pedestru 

Cursul explorează, practic, genurile de largă anvergură ale publicisticii teatrale. Combinând analiza de presă cu practica de teren, studenții vor învăța să redacteze articole de dicționar, jurnale de repetiții, reportaje critice (de premieră, festival), să realizeze convorbiri ample cu personalități culturale și să editeze cărți de spectacol sau volume monografice în domeniu. 

 


 

Masterat 

 

Viziune regizorală 

Conf. Gelu Badea 

În arcul ce se deschide privind binomul concepție-viziune regizorală se acomodează mai mult păreri personale, care ridică transmiterea de cunoaștere la un nivel de subiectivitate pe care spațiul academic vocațional dramatic nu-l poate manageria. Cursul vine să definească, pornind de la experiențele trecutului teatrului românesc, dar făcând permanent legătura cu temele practice ale teatrului contemporan și extrem contemporan, în special european, cele două noțiuni care sunt chemate să sprijine demersul regizorului în momentul elaborării spectacolului de teatru. Acestei acțiuni i se adaugă o privire nouă, modernă asupra importanței caietului de regie și, până la urmă, a realizării spectacolului în baza acestuia. Finalitatea cursului este dată de realizarea unui spectacol împreună cu studenții de la specializarea Master Actorie sau într-un teatru profesionist. 

 

Actorul și teatrul non-verbal 

Prof. Miriam Cuibus 

Fundamentându-se pe o abordare integrativ-holistică dezvoltată în jurul conceptului de body-mind, recunoscând corpul actorului ca loc al creației, abordând imaginația din perspectiva unei scene interioare, problematizând arta actorului ca ficțiune poetică întrupată, cursul urmărește însușirea teoretică și practică a unor probleme de poetică și poietică a artei actorului cu scopul de a potența forțele creatoare ale imaginarului în regimul teatrului non-verbal. Cursul se centrează pe investigarea resurselor primare ale comunicării nonverbale, ale limbajului corporal, relevând funcția semiotică a corpului într-o reprezentare teatrală. Cursul susține dezvoltarea expresivității și virtuozității corporale prin însușirea unor poetici, metode, tehnici aparținând în special liniei anti-naturalismului teatral (Fr. Delsartre, A. Appia, J.J. Dalcroze, E.G. Craig, V. Meyerhold, M. Chekhov, A. Artaud, J. Copeau, J. Lecoq, J. Grotowski, E. Barba, P. Brook, A. Șerban, D. Zinder ș.a.). Cursul preconizează studierea unor elemente ale analizei mișcării din tehnica Rudolf Laban, respectiv „Cele opt acțiuni ale efortului (wring, press, punch, slash, flick, dab, glide, float) adaptate artei actorului.  

 

Tehnici fundamentale de creație scenică 

Prof. Miriam Cuibus 

Nucleul ideatic al cursului se conturează în jurul conceptului din poetica lui Eugenio Barba  gândirea în acțiuni. Se evidențiază, totodată, rigoarea și disciplina formei în laboratorul actorului ca produs al tehnicii și imaginației. Cursul dezvoltă capacitatea și adaptarea actorului cerințelor spectacologiei contemporane, știința de a gândi, construi, juca un text al dramaturgiei contemporane sau un spectacol cu o viziune regizorală care apelează la procedeele artistice ale postmodernității, interculturalității sau cele care valorifică sugestiile lui Hans-Thies Lehmann în privința teatrului postdramatic. Cursul relevă importanța unor concepte ca ludicitatea stilistică, combinatorica imagistică, starea de flow, awareness, mindfulness; Hic et nunc și Now and How (Fritz Perls și Gestalt Therapy), subtilitățile inefabile ale sub-partiturii – tropismele lui Nathalie Sarraute. Se abordează poetici, tehnici, antrenamente și procedee actoricești specifice contemporaneității (Mary Overlie/Anne Bogart, Tadashi Suzuki, David Zinder/M. Chekhov, Richard Schechner ș.a.).  

 

Strategii ale creației 

Conf. Filip Odangiu 

Cursul conștientizează pluralitatea surselor creației, dobândește strategii de pregătire a propriului instrumentului expresiv, a spațiului de lucru, învață să dezvolte un climat de lucru propice creației. Recunoaște obstacolele și oportunitățile exprimării de sine. Gestionează eficient vocile critice interioare, descoperă sursele convingerile limitative și tehnicile de anihilare ale actora. Învață să gestioneze blocajul creativ, prin reconsiderarea funcției sale în dinamica muncii artistice, puterea limitelor și a greșelilor, principiile de organizare ale Formei artistice, redefinirea conceptului de Prezență. Învață și aplică strategii ale creativității aplicabile în medii și contexte artistice diferite dar și în plan existențial.  

 

Performance Theory 

Prof. Laura Pavel 

Cursul în limba engleză Performance Theory/Teoria fenomenului performanceurmăreşte familiarizarea masteranzilor cu genul artistic hibrid performance, de la performance art la performance-ul cu mize sociale, politice, identitare. Masteranzii vor putea opera critic cu noţiuni de performance theory, analizând istoric şi tipologic creaţii artistice avangardiste, apoi „acţiuni” din perioada neoavangardei grupului Fluxus, până la genuri artistice emergente, inclusiv din România anilor ’90 şi 2000: durational performance, performance-ul autobiografic, acţiunea performativă de tip one-to-onedevised performance. 

 

Metode de cercetare în artele spectacolului 

Conf. Diana Cozma 

Cursul își propune examinarea unui set de metode de cercetare relevante pentru artele spectacolului plasând accentul cu predilecție pe relaționarea acestor metode cu interesele de cercetare ale studentului. În cadrul seminariilor, studentul va parcurge un proces al personalizării metodelor examinate identificând totodată modalități specifice de expandare a ariei sale de cercetare. 

 

Tehnici fundamentale de creație scenică 

Conf. Diana Cozma 

Cursul își propune examinarea unui set de tehnici fundamentale de creație scenică precum tehnica improvizației, tehnica imitației, tehnica identificării, tehnica înstrăinării, tehnica seriei organice a acțiunilor scenice, tehnica muzicalității mișcării corporale, tehnica montajului, tehnica abandonului. Atât partea conceptuală, analitico-sintetică, cu trimiteri și exemplificări, cât și partea practică oferă cadrul necesar studentului în vederea personalizării modalităților specifice de creație scenică. 

 

Practici colaborative în teatrul independent 

Conf. Raluca Sas-Marinescu 

Obiectivul principal al disciplinei este să implementeze teoretic și practic conceptele fundamentale ale practicilor colaborative, astfel ca studenţii să dobândească la finalul acestui curs nu doar abilitatea de a recunoaşte structurile narative şi dramatice ale unui astfel de demers, dar şi să poată concepe un spectacol original utilizând și aplicând tehnicile învățate. Prin intermediul conceptelor teoretice prezentate la curs şi seminar studenţii vor înţelege cu precizie procesul scrierii scenariului, tehnicile de adaptare ale unui scenariu, metodele de construcție ale unui spectacol în practicile colaborative. Cunoaşterea unor spectacole etalon implică înţelegerea trecerilor de la text la scenă şi invers, modulul prin care se efectuează documentarea subiectului și ficționalizarea acestuia, tehnicile de improvizație care  pot sta la baza construirii unui spectacol pe baza practicilor colaborative. Prin cursul practic studentul ajunge să aplice direct tehnicile discutate și analizate la cursul teoretic. Finalitatea cursului o presupune realizarea unui spectacol original construit de grupa de studenți participanți. 

 

Tehnici fundamentale de creație scenică 

Conf. Mihai Constantin 

Arta teatrului, un spațiu nelimitat de exprimare și creație, are nevoie de trepte de cunoaștere și scări de valori pentru ca viitorii artiști să știe de unde pornesc și spre ce să tindă. Cursul Tehnici fundamentale de creație scenică își propune să-i învețe pe studenți să fie vorbitori fluenți ai acestui limbaj complex al artelor spectacolului. Se verifică cunoașterea și însușirea noțiunilor de bază, se continuă cu dezvoltarea gândirii critice și a creativității specifice acestui domeniu de activitate. Rolurile de regizor, actor, scenograf se împletesc în procesul de creație scenică, prin urmare fiecare verigă trebuie să cunoască și să înțeleagă munca celorlalte. Tehnicile de creație, devenite clasice, prezente în spectacole emblematice ale unor epoci de aur și ale celei actuale, reprezintă pilonii unor poduri pe care tinerii artiști le vor construi singuri, în vederea descoperirii unor noi lumi teatrale. 

 

Spectatorship Studies/ Anatomia receptării spectacolului de teatru și film 

Prof. Miruna Runcan 

Cursul isi propune familiarizarea studentului cum metodele de studiu asupra destinatarului produselor culturale şi asupra formelor de coagulare a publicurilor în lumea contemporană. Metoda utilizată e aceea a implicării studentului în autoanaliza felului în care se structurează în el însuşi procesele de consum cultural, pentru a putea ulterior. Pe baza bibliografiei (ce combină elemente de estetică, sociologie, antropologie culturală, studii de receptare, psihologie și neuroștiințe) și a jocurilor de rol, masterandul e ajutat să îşi construiască o grilă de analiză coerentă a consumului cultural al diverselor categorii de publicuri. De asemenea, e urmărită orientarea studentului în privinţa marilor mutaţii produse în epistema şi procedurile de funcţionare ale consumului cultural contemporan. În raport cu navigația online și tendințele de globalizare. Cursul își propune crearea competenţelor de a opera şi de a lua decizii în domeniul politicilor culturale, pe baza analizei spectactorului ca potenţial consumator cultural. 

 

Industrii creative 

Conf. Nicoleta Sălcudean 

Cursul oferă o imagine de ansamblu asupra industriilor creative: teorii și paradigme de cercetare. Studenții vor fi putea să identifice elementele specifice ale contextului socio-cultural din industriile creative analizate și să se familiarizeze cu conceptele de clasă creativă, economie creativă, politici culturale, orașe creative, rețea, clustere creative, branding de țară etc. De asemenea, studenții vor analiza critic produse creative, vor evalua și identifica diferite abordări creative (sociologice, culturale, economice, antropologice, din mass-media și comunicare etc.) și vor putea utiliza metode interactive de analiză. 

 


Discipline opționale 

 

Studii aprofundate de improvizație scenică 

Prof. Miklos Bacs 

Cursul oferă o introducere în practica étude-ului (Anatoli Vassiliev) ca formă superioară a tehnicii improvizației scenice, având atât o latură teoretică, prin definirea, explorarea, asimilarea și utilizarea conceptelor fundamentale necesare analizei actanțiale și deconstrucției structurii textului dramatic în vederea pregătirii acțiunii scenice (Circumstanțe, Eveniment Originar, Eveniment Principal, Acțiune Transversală, Conflict, Perspectivă, etc.), cât și o latură practică, prin elaborarea, efectuarea și prezentarea étude-urilor bazate pe monolog și dialog. Cursul are ca scop dobândirea și dezvoltarea capacității actanțiale actoricești în cele trei structuri fundamentale (structura situațională, structura fizică și structura verbal/conceptual/ludică), creșterea competenței compoziționale și organicității scenice a masteranzilor. Cunoștințele experiențiale acumulate contribuie la amplificarea abilităților de generare a fenomenului acțiunii și de construire a personajului scenic. 

  

Producție studio 

Prof. Miklos Bacs 

Cursul își propune explorarea metodelor, tehnicilor și procedeelor ce asigură generarea, conducerea, menținerea și creșterea eficienței Acțiunii Verbale în formele spectaculare specifice structurii verbal/conceptual/ludice. Scopul cursului este de a dezvolta capacitatea masteranzilor de a folosi cuvântul ca vază acustică (A.Popov) prin : tehnica proiecției centrului, procedeul purificării cuvântului de reziduuri situaționale, metoda inserției situației în cuvânt în locul inserției cuvântului în situație, tehnica schimbării semnificatului, compoziții de tempo/ritm și dinamică/volum, potențând astfel forța Acțiunii prin cuvânt în toate cele trei tonalități fundamentale (exclamativ, narativ, afirmativ). Cunoștințele, competențele și know-how-ul  dobândite vor fi aplicate, verificate și fructificate în cadrul unui proiect de creație interdisciplinar, finalizat prin prezentarea unui  spectacol.